Verksamheten

Clarius AB är ett svenskt företag som grundades i Borås år 1995. Tillsammans med våra leverantörer och kunder utvecklar vi växtkärl med hållbar och funktionell design för offentliga miljöer. Våra kollektioner av växtkärl bidrar till positiva och kreativa miljöer för människor idag och i morgon.

På Clarius sätter vi alltid kunden i fokus. Vårt mål är att förstå och tillgodose kundens behov och förväntningar samt att försöka överträffa dessa. Det gäller allt arbete som vi producerar och utför. Vi lyssnar på våra kunder och arbetar utifrån dessa synpunkter med ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

Affärsansvar

Att leverera värdehöjande produkter och tjänster till våra kunder är fundamentalt för oss. Kontinuerlig support, tillit och lojalitet från våra kunder är vad gjort oss framgångsrika under åren. Det enda sättet för oss att stärka relationen med våra kundner är att fortsätta erbjuda bättre produkter och tjänster som i sin tur förbättar och förenklar deras verksamheter.

CSR

Clarius AB har en klart uttalad policy när det gäller allt från val av leverantörer, material i produkter, tillverkningsprocess, transporter till hantering av avfall. Vi vill verka för en hållbar utveckling och genom det kunna erbjuda våra kunder produkter som är tillverkade resurseffektivt och under goda arbetsförhållanden. Clarius AB arbetar aktivt med CSR (Corporate Social Responsibility).

Genom vårt medlemskap i CSR Västsverige får vi tillgång till modeller för hur vi kan bedriva vårt CSR arbete. CSR kan delas in i tre delar som behandlar olika områden, "Miljöansvar", "Socialt ansvar" samt "Reko arbetsplats". Under varje område finns utmaningar som man väljer ut beroende på vilken verksamhet man bedriver. Nedan hittar Ni i korta drag hur vårt CSR arbete ser ut. Allt redovisas på ”The Good Society”.

Läs mer här...

Ladda gärna ner vår CSR policy i pdf-format här...

Miljöansvar

Clarius försöker alltid maximera utrymmet i containrar och trailers och öka fyllnadsgraden vid hemtagning av produkter och på så vis minska vår miljöpåverkan. Vi försöker alltid att hitta närmaste transportvägen från leverantör till lager och till kund.

Clarius samarbetar med leverantörer som arbetar med LEAN produktion vilket innebär att all produktion sker mot beställning, inget produceras mot lager.

Samtliga produkter packas med så lite extra packmaterial som möjligt. Allt förpackningsmaterial är av plast, kartong eller trä. Allt kan sorteras på återvinningscentral för återvinning.

Vi använder Grön el på vår arbetsplats.

Socialt ansvar

Vi upprättar uppförandekoder mot våra leverantörer. Uppförandekoderna (Code of Conduct), ställer bland annat krav på följande områden:

  • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
  • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete.
  • Miljö och säkerhetsaspekter.
  • Arbetstider.
  • Kompensation.
  • Rätten att engagera sig fackligt och rätten till kollektivavtal.
Vi väljer leverantörer med omsorg när det gäller arbetsmiljö. Vi arbetar nära och långsiktigt med våra leverantörer och jobbar kontinuerligt med förbättringar hos leverantörerna gällande arbetsmiljön (5S) i tillverkningsprocessen.

Alla leverantörer får skriva under en uppförandekod (Code of Conduct). För att säkerställa att leverantören lever upp till de högt ställda kraven görs kontinuerliga besök hos leverantören.

Vi engagerar oss i globala och lokala utvecklingsfrågor så som mänskliga rättigheter, fattigdom, segregation och hälsa.

Reko arbetsplats

Clarius främjar fysisk och psykisk hälsa och jobbar förbyggande för att undvika arbetsplatsplatsrelaterad ohälsa i form av stress, utbrändhet och utmattning. Tillsammans vill vi upprätthålla en god hälsa på arbetsplatsen.

Vi utbildar oss i CSR och engagerar för ett framgångsrikt CSR arbete.

Vi skapar möjligheter att lyfta fram åsikter och banar väg för goda värdegrunder. På Clarius råder frihet under ansvar.

Kvalitet

Clarius medarbetare och leverantörer är medvetna om sitt personliga ansvar för att rätt kvalitet produceras. Alla medarbetare och leverantörer skall ha kännedom vad som krävs samt kompetens för att kunna tillgodose lagar, förordningar, kunders behov, krav och förväntningar på de varor som vi levererar.

Clarius medarbetare utgår från att allt skall göras rätt från början och att ett fel som uppstår aldrig skall upprepas. Medarbetarna skall omedelbart vidta nödvändiga åtgärder om felaktigheter upptäcks på produkten/råvaran eller underlaget för detta.

Vi på Clarius skapar kvalitet genom kundfokusering, eget ansvar, förståelse, medinflytande och omedelbara åtgärder där så krävs.

För mer information se vår kvalitets- och miljöpolicy...

Material & Återvinning

Clarius utgångspunkt är att ständigt minska sin miljöpåverkan i allt från produktutveckling, materialval, produktion och transport. Vi försöker alltid maximera utrymmet i containrar och trailers och öka fyllnadsgraden vid hemtagning av produkter och på så vis minska vår miljöpåverkan. Vi försöker alltid att hitta närmaste transportvägen från leverantör till lager och till kund.

Clarius samarbetar med leverantörer som arbetar med LEAN produktion vilket innebär att all produktion sker mot beställning, inget produceras mot lager. Samtliga produkter packas med så lite extra packmaterial som möjligt. Allt förpackningsmaterial är av plast, kartong eller trä och kan sorteras på återvinningscentral för återvinning.

Produkterna kan antingen återanvändas eller återvinnas. Clarius förespråkar dock återbruk i största möjliga mån.

För mer information se vår kvalitets- och miljöpolicy...